حق اولویت در تصفیه Liquidation preference

یکی از امتیازهایی که برای سهام ممتاز می تواند درنظر گرفت، حق اولویت در تصفیه (حق تقدم در زمان انحلال) (Liquidation preference)  برای سرمایه گذاران خطرپذیر است.

اهمیت حق اولویت در تصفیه (Liquidation preference) در سرمایه گذاری خطرپذیر

اين امتياز نقش مهمي در سرمايه گذاري خطرپذير در راستاي حمايت از منافع سرمايه گذاران دارد. براي درك چرايي اهميت اين امتياز در سرمایه گذاري هاي خطرپذير لازم است توجه شود كه شركت هاي نوپا اصولاً فاقد دارايي هاي محسوس هستند و از سوي ديگر تأمين مالي آنها توسط سرمايه گذاران خطرپذير صورت می گيرد. به عبارت ديگر، كارآفرينان و بنيانگذاران شركت نقش چنداني در تأمين مالي شركت ندارند. بنابراين، از يك سو تأمين مالي توسط سرمايه گذار خطرپذير صورت گرفته است و از سوي ديگر شركت دارايي محسوس قابل توجهي ندارد. در اين شرايط طبيعي است سرمایه گذار مايل باشد كه در صورت نقد شدن دارايی هاي شركت به هر دليل، در دريافت وجوه حاصل از فروش دارايي ها حق تقدم داشته باشد؛ زيرا احتمال عدم تكافوي وجوه حاصل از فروش دارايي براي همة سهامداران و برگشت سرمایه گذاري صورت گرفتة شركت بالاست. اهميت اين نكته زماني بيشتر می شود كه توجه كنيم از نظر آماري، شركت هاي نوپا بيش از ساير شركت ها دچار مشكل می شوند و پيش از اينكه شناخته شوند، از بين می روند و درمعرض فروش يا انحلال قرار مي گيرند.

تبیین سهام ممتاز از نوع  سهام دارای حق اولویت در تصفیه (Liquidation preference) برای سرمایه گذار خطرپذیر

صاحبان سهام ممتاز به هنگام انحلال شركت نسبت به دارايي هاي آنحق تقدم دارند. البته عموماً اين امتياز منحصر به زمان انحلال نيست و رويدادهايي همچون ادغام و فروش بخش عمدة دارايي هاي شركت راكه منتهي به نقد شدن دارايي هاي شركت مي شود، نيز دربرمي گيرد. اصولاً كارايي اين امتياز درهنگام ادغام بيش ازساير موارد است، زيرا هنگامي كهشركت منحل مي شود يا تمامي يا قسمت عمدة دارايي هاي آنبه فروش مي رسد، معمولاًوضعيت خوبي ندارد وپول چنداني براي تقسيم وجود ندارد.در هنگام انحلال يا فروش دارايي ها معمولاً طلبكاران يوجود دارند كه دراولويت هستند، اما درجايي كهشركت نوپاي دانش بنيان با شركت بزر گديگري ادغام مي شود، اولويت درتسويه كارايي بيشتري خواهد داشت وحقوق سهام داران ممتاز و حقاولويت آنها ثمرة عملي دارد. در حقوق آمريكا نوعاً سهمي كه در هنگام انحلال بهتبع امتيازات انحلال بهصاحبان سهام ممتاز اعطا مي شود، دو ياسه برابر مقدار سرمايه گذاري شده مي باشد

قانون ایران در خصوص حق اولویت در تصفیه (Liquidation preference)

 در قانون ايران نيز سهام داران ممتاز مي توانند با رعايت مادة ۲۳۳ لايحة قانوني تجارت، در صورت انحلال شركت، در برداشت ارزش اسمي سهام خود از دارايي نقدي شركت در اولويت قرار گيرند. در عين حال به نظر مي رسد هيچ مانعي وجود ندارد كه اين اولويت ناظر بر مبلغي بيش از مبلغ اسمي سهام و در واقع مبلغ سرمایه گذاري صورت گرفته باشد. اولويت در انحلال در واقع درصدي از قيمت اولية خريد سهام ممتاز است كه در اكثر موارد ۲ يا ۳ برابر مبلغ اولية خريداري سهام است؛ مانند اينكه اعلام مي كنند امتياز انحلال ۲ برابر قيمت اوليه خريد سهام ممتاز است. مثلاً اگر قيمت هر سهم هنگام خريد ۱۰۰ ريال باشد، مبلغ پرداختي به چنين سهام دار ممتازي هنگام تسويه، ۲ برابر آن، يعني ۲۰۰ ريال خواهد بود

 

, , , , , , , , ,
Share:

ارسال یک پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدترین مطالب

پاسخهای پذیرفته شده

شبکه های اجتماعی